Hayat Veren Kitab: Kur'an

 

Kur’ân, mü’minleri, hayat verecek fleylere,
onlar› canl›, diri ve aktif k›lacak ilkelere
ça¤›r›r. “Kur’ân ay›” Ramazan’da da müflahede
etti¤imiz üzere, maddî ve manevî yönden
Kur’ân’›n sa¤lad›¤› hareketlilik, canl›l›k, verdi¤i
enerji, sundu¤u heyecan ve davet etti¤i aksiyon
onun tafl›d›¤› misyondan ve isimden kaynaklanmaktad›
r.

 

Kerim BULADI                                 Ekim 2004, Sayı:122, Sayfa:42

Kur’ân, mü’minleri, hayat verecek şeylere, onları canlı, diri ve aktif kılacak ilkelere çağırır. “Kur’ân ayı” Ramazan’da da müşahede ettiğimiz üzere, maddî ve manevî yönden Kur’ân’ın sağladığı hareketlilik, canlılık, verdiği enerji, sunduğu heyecan ve davet ettiği aksiyononun taşıdığı misyondan ve isimden kaynaklanmaktadır.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.

 


 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273
 • Sayı: 272