Islâm, Modernleşme Ve Fazlur Rahman Tecrübesi

 

22-23 şubat ta rihlerinde İs lâm
ve Modernizm başlığı altında
F a z lu r R ahm an T e c rü b e s i
konulu Uluslararası bir sempozyum
d ü z en len d i. İstan b u l Büyükşehir
Belediyesi Kültür Daire
Başkanlığı ta ra fın dan
düzenlenen,

 

UMRAN                                           Mart-Nisan 1997, Sayı:36, Sayfa:73

22-23 şubat tarihlerinde İslâm ve Modernizm başlığı altında Fazlur Rahman Tecrübesi konulu Uluslararası bir sempozyum düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen,

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273
 • Sayı: 272